Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ZAPROŚ BUJAK DO DOMU”

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „ ZAPROŚ BUJAK DO DOMU” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs organizowany jest przez Hefraja Michał godziszko, Poznańska 120, 99-400 Łowicz, NIP: 551-233-20-50 właściciela marki Good Wood

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 05.08.2021 roku o godzinie 10:00, a zakończenie w dniu 16.08.2021 roku, o godzinie 23:59 (do tego czasu będą zbierane aktywności związane z konkursem).

5. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).

6. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia (opublikowanie zdjęcia), Uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

8. Serwis Facebook oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem: www.facebook.com

9. O zwycięstwie w Konkursie zadecyduje Jury, które stanowią administratorzy profilu GoodWoodPolnd na Facebooku.

§2 ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestników jest zeskanowanie kodu QR, zrobienie zdjęcia wirtualnego bujaka w swoim domu lub ogrodzie i umieszczenie tego zdjęcia pod postem konkursowym na Facebooku.Tylko pierwsze, wysłane zdjęcie danego Uczestnika będzie rozpatrywany jako zdjęcie konkursowe.

2. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych zgłoszeń konkursowych i umieszczonych komentarzy.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie konkursowe polega na umieszczeniu zdjęcia wirtualnego bujaka pod wyznaczonym postem konkursowym. Zdjęcie wirtualnego bujaka można zrobić po zeskanowaniu kodu QR.

Tylko pierwsze, wysłane zdjęcie danego Uczestnika będzie rozpatrywany jako zdjęcie konkursowe.

2. Po zakończeniu Konkursu wyłonione zostaną 3 (słownie: troje) Zwycięzców Konkursu.

§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych będą brane pod uwagę kryteria przestrzegania zasad Konkursu oraz zasad kultury osobistej.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez wybranych administratorów strony GoodWoodPoland na Facebooku i poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie Facebook dnia 17.08.2021 r, do godz. 15:00.

3. Jury oceni zdjęcia pod względem ich kreatywności

4. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym.

Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom na wskazany przez nich adres na terenie Polski.

5. W razie pytań skontaktuj się z nami poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub adres kontakt@goodwoodpoland.pl

§5 NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody:
a. Zestaw taternika (bujak + drabinka) w kolorze zielonym
b. Bujak w kolorze zielonym
c. Równoważnia niebieska

2. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w formie pieniężnej, innym towarze lub usłudze.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7. PRAWA AUTORSKIE

Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnicy udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na czas nieokreślony po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony GoodWoodpoland, na Facebooku i Instagramie.